Algemene voorwaarden MNSElektra

Definities
1. MNSelektra: MNSelektra, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 84920173.
2. Klant: degene met wie MNSelektra een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: MNSelektra en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of namens MNSelektra.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk
uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van MNSelektra zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding 
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt MNSelektra zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog
binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt MNSelektra slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die MNSelektra hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten,
heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die MNSelektra hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MNSelektra te
allen tijde wijzigen. 
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door MNSelektra vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MNSelektra, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden
verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door MNSelektra een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. MNSelektra is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient MNSelektra de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs
gerechtvaardigd is. 
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven
de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. MNSelektra heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal MNSelektra prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met MNSelektra op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. MNSelektra mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
2. De klant dient betalingen achteraf binnen  na levering  te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet
uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder
dat MNSelektra de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
4. MNSelektra behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling
te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MNSelektra gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-
handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
aan MNSelektra. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MNSelektra zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MNSelektra op
de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MNSelektra, dan is hij nog steeds verplicht de
afgesproken prijs aan MNSelektra te betalen. 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.
 
Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan MNSelektra te verrekenen met een vordering
op MNSelektra. 
 
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van MNSelektra die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van MNSelektra de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MNSelektra enkel een 
inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 
Uitvoering van de overeenkomst 
1. MNSelektra voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. MNSelektra heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat MNSelektra tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MNSelektra tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in
gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MNSelektra.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden,
ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert MNSelektra de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MNSelektra redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden
beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en
extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart MNSelektra tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MNSelektra geleverde producten en/of
diensten. 
 
Klachten

1. De klant dient een door MNSelektra geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,
dan dient de klant MNSelektra daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen MNSelektra uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MNSelektra in staat is hierop adequaat te
reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MNSelektra gehouden kan
worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan MNSelektra.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MNSelektra ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als MNSelektra een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen
die zij op grond van die overeenkomst aan MNSelektra verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid MNSelektra
1. MNSelektra is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
2. Indien MNSelektra aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. MNSelektra is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien MNSelektra aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij
van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts
bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van MNSelektra vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MNSelektra toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door MNSelektra niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat MNSelektra in verzuim is. 
3. MNSelektra heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MNSelektra kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MNSelektra in de nakoming van enige
verplichting ten aanzien van de klant niet aan MNSelektra kan worden toegerekend in een van de wil van MNSelektra onafhankelijke
situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MNSelektra kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MNSelektra 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden
die verplichtingen opgeschort totdat MNSelektra er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. MNSelektra is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Wijziging algemene voorwaarden
1. MNSelektra is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MNSelektra zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van MNSelektra. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen
van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat MNSelektra bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MNSelektra is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om
kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 30 april 2022.